Gyakornoki szabályzat

 

 

Általános Iskola

 Fülöp

(4266 Fülöp, Kossuth u. 30.)

OM azonosító: 031148

Gyakornoki szabályzata

 

Gyakornoki szabályzat

 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. § (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  4/B. § (1) bekezdése szerint kiadom  az  alábbi  szabályzatot,  mely  a  meghatározott  feladatok  szakszerűbb  és  hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggő eljárásrendet rögzíti.

 

                       

1.Fogalmak meghatározása

 

Gyakornok: az  a  közalkalmazott,  aki  nem  rendelkezik  három  évet  meghaladó  szakmai

gyakorlattal,  és  az  alaptevékenységhez  tartozó  munkakörbe,  határozatlan  időre történik  a

kinevezése.

Az  intézmény  alaptevékenységével  összefüggő  munkakör:  a  gyakornoki  idő  kikötése

szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a

közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  közoktatási

intézményekben  tárgyú  138/1992.  (X.  8.)  Korm.  rendelet  mellékletében  meghatározottak

szerint  pedagógus  munkakörben,  pedagógiai-szakmai  szolgáltatások  ellátására  létesített

ügyintéző-szakértő,  pedagógiai  szakértő,  pedagógiai  előadó,  ügyintéző  munkakörben

foglalkoztatják a közalkalmazottat.

 

Gyakornoki program:  egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a

munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást

kap,  hogy  megtalálja  helyét  a  munkaszervezetben,  mintát  kap  a  feladatok  hatékony

elvégzéséhez.

 

Kezdő  szakasz: a  gyakornoki  program  első  szakasza,  mely  kb.  az  első  év  végéig  tart.

Jellemző  tipikus  viselkedés  mód,  hogy  a  gyakornok  megfontolt,  általában  racionális,  de

rugalmatlan.  Ez  a  szakasz  elsősorban  a  gyakorlatszerzés  szintje,  amikor  a  valós

gyakorlatszerzés  sokkal  fontosabb,  mint  a  verbális  információ.  Az elméleti  tudás  vezérli

elsődlegesen a gyakornokot.

 

Haladó szakasz: a gyakornoki program második szakasza, mely kb. a második év végéig tart.

Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok már képes mindent megfigyelni, nem

vész el a részletekben.  Ez a szakasz az eseti tudás szintje, mely személy és kontextus függő.

A tapasztalat befolyásolja a viselkedést.

Befejező szakasz: a gyakornoki program harmadik szakasza, mely kb. a harmadik év végéig

tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok képes már arra, hogy racionálisan,

tudatosan kiválassza, hogy mit fog tenni, prioritásokat határoz meg, képes a tanulási-tanítási

folyamat ésszerű irányítására.

Szakmai segítő: az intézményvezető által kijelölt pedagógus (pedagógusok), aki rendelkezik

legalább tíz éves gyakorlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, szakterületének

kiváló képviselője.

Közvetlen  felettes:  Az  intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában,  valamint  a

pedagógus munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy.

 1. A szabályzat területi, személyi hatálya

 

Jelen szabályzat az

 Általános Iskola

4266 Fülöp, Kossuth utca 30.

E-H  fizetési  osztályba  sorolt,  az  intézmény  alaptevékenységének  ellátásával  összefüggő

munkakörbe,  határozatlan  időre kinevezett  közalkalmazottaira  terjed  ki,  amennyiben  nem

rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, a

három  évet  meghaladó  időtartalmú  szakmai  gyakorlattal,  valamint  kiterjed  az

intézményvezető által szakmai segítői feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira.

 

 

 1. A szabályzat időbeli hatálya

 

 

Jelen szabályzat  2013. január 1-jétől visszavonásig hatályos.

 

 

 

4. Aszabályzat módosítása

 

 

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás

következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri.

 

5. Aszabályzat célja

 

A szabályzat célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása,

a  foglalkoztatási  feltételek  rögzítése,  annak  érdekében,  hogy  segítse  a  gyakornokok

tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket

a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való

azonosulást.

 

6. Agyakornok felkészítésének szakaszai

 

A gyakornoki időt a Kinevezésben kell kikötni. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba

sorolt közalkalmazott esetén két év, az F-H fizetési osztályba sorolt közalkalmazott esetén

három év.

A gyakornok felkészítésének lehetséges szakaszolása.

 

Időszak

Szakasz megnevezése

Elvárás

 

0-1 év

 

„kezdő”

Csak minimális készséget lehet elvárni a tanítás terén

Szabályok követése

 

1-2 év

 

„haladó”

Szabályok követése

Kontextusok felismerése, rendszerezése

Gyakorlati tudás megalapozása

 

2-3 év

 

„befejező”

Tudatosság

Tervszerűség

Prioritások felállítása

Gyakorlati tudás

 

A további fejlődési szakaszok már túlmutatnak a gyakornoki időn. (jártas szint, szakértő szint)

 Általános követelmények a „kezdő” szakaszban

 

A gyakornok ismerje meg:

 

 A közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. törvény még hatályban lévő rendelkezéseit és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvényt, különösen

a) általános  rendelkezések  (a  törvény  szabályozási  köre,  alapelvek,  a

tankötelezettség, a nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai),

b) a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei,

c) a pedagógus jogai és kötelességei,

d) a  közoktatás  intézményei,  ezen  belül  azt  az  intézménytípus,  amelyben

dolgozik,

e) a működés általános szabályai,

f) a működés rendje,

g) a szakmai munkaközösség,

h) a tanulók közösségei, a diákönkormányzat.

 

A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (08. 31.) évi EMMI rendeletet                                   különösen

a) a működés rendje,

b) a nevelőtestület,

c) a szakmai munkaközösség,

d) a diákönkormányzat,

 

 

Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen:

 

a) Az intézmény küldetését, jövőképét,

b) az  iskolában  folyó  nevelő-oktató  munka  pedagógiai  alapelveit,  céljait,

feladatait, eszközeit, eljárásait,

c) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

d) a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,

e) a  beilleszkedési,  magatartási  nehézségekkel  összefüggő  pedagógiai

tevékenységet,

f) a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,

g) az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható

tanórai  foglalkozásokat,  valamint  azok  óraszámait,  az  előírt  tananyagot  és

követelményeit,

h) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök

kiválasztásának  elveit,  figyelembe  véve a tankönyv  ingyenes  igénybevétele

biztosításának kötelezettségét,

i) az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

j) az  iskolai  beszámoltatás,  az  ismeretek  számonkérésének  követelményeit  és

formáit,

k) a  tanuló  magatartása,  szorgalma  értékelésének  és  minősítésének

követelményeit, formáját,

 

Az intézmény minőségirányítási programját, különösen:

 

a. az intézmény működésének folyamatát,

b. ennek  keretei  között  a  vezetési,  tervezési,  ellenőrzési,  mérési,  értékelési

feladatok végrehajtását,

c. az  intézményben,  pedagógus  munkakörben  foglalkoztatottak

teljesítményértékelésének szempontjait és értékelés rendjét,

d. a teljes körű intézményi  önértékelés  periódusát,  módszereit  és  a fenntartói

minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

 

Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján, különösen :

 

a) a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,

b) a pedagógiai munka belső ellenőrzés rendjét,

c) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,

d) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti

szolgálattal,  valamint  az iskola-egészségügyi  ellátást  biztosító  egészségügyi

szolgáltatóval való kapcsolattartást,

e) az  ünnepélyek,  megemlékezések  rendjét,  a  hagyományok  ápolásával

kapcsolatos feladatokat,

f) az intézményi védő, óvó előírásokat,

g) a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket,

h) a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit,

i) a  diák-önkormányzati  szerv,  a diákképviselők,  valamint  az iskolai  vezetők

közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez

szükséges  feltételeket  (helyiségek,  berendezések  használata,  költségvetési

támogatás biztosítása),

j) az iskolai könyvtár működési rendjét.

 

 Az intézmény házirendjét, különösen:

 

a) tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen  módon lehet gyakorolni, illetve

kell végrehajtani,

b) tanulói munkarendet,

c) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,

d) az  iskola  helyiségei,  berendezési  tárgyai,  eszközei  és  az  iskolához  tartozó

területek használatának rendjét,

e) az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó

iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást,

f) a  gyermek,  tanuló  távolmaradásának,  mulasztásának,  késésének  igazolására

vonatkozó rendelkezéseket,4g) a  tanulók  véleménynyilvánításának,  a  tanulók  rendszeres  tájékoztatásának

rendjét és formáit,

h) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,

i) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit,

j) a  tanulók  tantárgyválasztásával,  annak  módosításával  kapcsolatos  eljárási

kérdéseket.

 

Az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit.

 

Az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit.

 

Az intézmény éves munkatervét.

 

A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját.

 

A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat.

 

Az intézmény gyakornoki szabályzatát.

 

Általános követelmények a „haladó” szakaszban

 

 

 

A gyakornok ismerje meg:

 

 A közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. törvény még hatályban lévő rendelkezéseit és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvényt, különösen

a) az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási

feladatai,

b) a közoktatási feladatkörében ……………………………………….,

c) a közoktatás országos mérési feladatai,

d) a fenntartói irányítás, a fenntartói minőségirányítási program, az intézménnyel

szemben támasztott elvárások,

e) a közoktatási intézmény ellenőrzése.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, különösen

 

a) a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,

b) fegyelmi felelősség,

c) munkaidő, pihenőidő,

d) a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere.

 

Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen

 

a) a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot,

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,

d) a  szülő,  tanuló,  iskolai  pedagógus  együttműködésének  formáit,

továbbfejlesztésének lehetőségeit,

e) az  intézményi  belső  vizsgák  rendjét,  középiskola  esetén  az  állami  vizsgák

rendjét,

 

 Az intézmény panaszkezelési eljárását.

 

 

 

 

A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a

„kezdő” szakaszban

 

 

A gyakornok ismerje meg:

 

 Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül például:

a) oktatásszervezés gyakorlati feladatait,

b) az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit.

 

 

A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a

„haladó” szakaszban

 

 

A gyakornok mélyítse el ismereteit:

 

A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén.

Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés).

A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés).

Tehetséggondozás területén.

Hátránykompenzálás területén.

Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában.

Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén.

 

 

A gyakornok fejlessze képességeit:

 

 Szociális tanulás.

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás).

 Kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal.

 Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése.

 Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság.

 

 

7. Agyakornoki munkavégzés speciális szabályai

 

 

A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező órája a törvény által meghatározott.

A  gyakornok  a  kötelező  órák  teljesítésén  túli  feladatok  közül  csak  a  nevelőtestület

munkájában  való részvételre,  továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő  és befejező

munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a

gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb

ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak az igazgató írásbeli hozzájárulásával kaphat.

A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogat, konzultál a

szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal.

 

Óralátogatás: legalább heti egy óra. (az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa

tanított osztályokban más órán, a szakmai segítő óráján, tanórán kívüli foglakozáson)

Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal)

 

Konzultáció:  legalább  heti  két  óra.  (szakmai  segítővel,  egyéb  pedagógussal,  vezetővel,

szakmai munkaközösség-vezetővel)

Az  óralátogatást  a  gyakornok  a  haladási,  mulasztási  naplóban  aláírásával  jelöli,  a

konzultációról  az  időpont,  időtartam  rögzítésével,  a  résztvevők  aláírásával  nyilvántartás

készül.

Az óralátogatásokat a gyakornok  az intézményvezetővel,  szakmai segítővel,  az órát tartó

pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi.

A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy

napján  azonos  időben  fejezzék  be  a  tanítást,  ily  módon  legyen  lehetőség  a  konzultáció

megtartására.

 

8. Agyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei

 

 

Időszak

Szakasz

megnevezése

 

Tapasztalatszerzés módszere

 

Számonkérés módszere

 

 

 

 

0-1 év

„kezdő” szakasz

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítővel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Konzultáció a szakmai

munkaközösség-vezetővel

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélő csoport

munkájában részvétel

Oktatás

Tanév eleji szülői értekezlet

látogatása

Egyéni tanmenet elkészítése

Óravázlat készítése

Szülői panaszra megoldási terv,

intézkedési terv készítése (a

megismert jogszabályok,

intézményi alapdokumentumok

alapján)

 

 

 

 

1-2 év

„haladó” szakasz

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítővel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Konzultáció a szakmai

munkaközösség-vezetővel

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélő csoport

munkájában részvétel

Oktatás

Családlátogatás a gyermekvédelmi

felelőssel, osztályfőnökkel

Tanév végi – értékelő – szülői

értekezlet látogatása

Egy munkaközösségi értekezlet egy

részének megtartása (szakmai

téma)

Egy munkaközösségi program

megszervezése (pl. iskolai

tanulmányi verseny)

Egyéni fejlesztési terv készítése

Tanulók, osztályok között kialakult

–külső beavatkozást igénylő-

konfliktus megoldásnak tervezése,

intézkedési terv készítése

Tanév végi beszámoló elkészítése a

vezető által meghatározott

szempontok szerint

 

 

 

 

 

2-3 év

„befejező”

szakasz

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítővel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Konzultáció a szakmai

munkaközösség-vezetővel

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélő csoport

munkájában részvétel

Oktatás

Bemutató óra tartása

Az általa tanított osztályok

egyikében a szülői értekezlet egy  részének megtartása (pl. szakmai téma, szervezés)

Az intézmény éves munkatervében

meghatározott nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai

témában) Az intézmény éves munkatervében meghatározott

intézményi szintű program

megszervezése (pl. kirándulás,

hagyományápolás, projekt nap, hét,

diák-önkormányzati program,

diákközgyűlés)

Helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése az osztályfőnökkel

együttműködve tanév elején az

általa kiválasztott osztályban

Tanév végi beszámoló elkészítése a

vezető által meghatározott

szempontok szerint

 

 

 

Fentieken  túl  természetesen  alkalmazhatók  az  intézmény  által  fontosnak  tartott  egyéb

számonkérési módok is. (pl. beszámoltatás, teszt stb.)

 

 

9. Aszakmai segítő kijelölése, feladata

 

 

A  szakmai  segítőt  (segítőket)  az  intézmény  igazgatója  jelöli  ki  szakterületenként,  az

intézményben  legalább  öt  éve  alkalmazott,  legalább  tíz  éves  gyakorlattal  rendelkező

pedagógusai közül. A döntés előtt az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét.

Kötelező  órán  túli  többlettanítás  csak  abban  az  esetben  rendelhető  el  a  szakmai  segítő

számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt

váratlanul lehetetlenné vált.

A  szakmai  segítő  munkaköri  leírásában  jelölni  kell  a  három  évre  szóló  szakmai  segítői

feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet)

A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért

járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti

meg.

Fentieken  túl  az  intézmény  eseti  bérmegtakarításának  függvényében  tanév  végén

céljutalomban részesíthető a szakmai segítő, melynek minimális összege egy havi alapilletménye.

Az  óralátogatást  a  szakmai  segítő  a  haladási,  mulasztási  naplóban  aláírásával  jelöli,  a

konzultációról  az  időpont,  időtartam  rögzítésével,  a  résztvevők  aláírásával  nyilvántartás

készül.

 

A szakmai segítő feladata különösen:

 

Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve.

Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot.

 

Felkészíti, segíti a gyakornokot:

 

a) az  általános  követelményekben  meghatározott  jogszabályok,  intézményi

alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése.

b) az  intézmény  nevelési  programjában,  pedagógiai  programjában,  helyi

tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására.

c) a  tanítási  (foglalkozási)  órák  felépítésének,  az  alkalmazott  módszereknek,

tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására.

d) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes

megtartásával  kapcsolatos  írásbeli  teendők  ellátására,  közös  tanmenet,

óravázlat készítése, módszerek átadása.

e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a

nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és

befejező  feladatokat)  az  intézményi  feladatok  megismertetése  (ügyelet,

helyettesítés),  tanórán  kívüli  tevékenységekre  való  felkészítés  lebonyolítás

segítése  (kirándulás,  ünnepségek),  az  adott  munkaközösség  munkájának  a

bemutatása  (megállapodások,  szabályok),  a  helyi  kommunikációs  szokások

megismertetése.

 

Szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a

gyakornok tanítási óráit.

Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához.

Segíti  a  gyakornokot  a  tanításhoz  kapcsolódó  adminisztráció  elvégzésében,

folyamatos ellenőrzi a teljesítését.

Évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az

új  pedagógus  további  alkalmazásának  meghosszabbításáról  születendő  döntést,  a

gyakornok minősítését.

Az értékelésbe  bevonja  mindazokat  a  pedagógusokat,  akik  adott  időszakban  részt

vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.

Értékelését  minden  esetben  összeveti  a  gyakornok  önértékelésével,  és  az

intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait,

a fejlesztési irányokat.

 

10. Agyakornok értékelése, minősítése

 

A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minőségirányítási programjában rögzített

pedagógus értékelési-rendszer képezi.

A  gyakornok  értékelése  során  kiemelten  jelenik  meg  a  végzett  munka  minőségének

értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés.

 

A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai

 

-a tudás használata,

-széleskörű pedagógiai tartalmi tudás,

-probléma megoldási stratégiák,

-a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, improvizációs

  készség,

-döntéshozatal,

-célok meghatározása,

-tantermi hangulat,

-a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére

  érzékenység a kontextus iránt,

-a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak,

-a feltevések gyakori ellenőrzése,

-tisztelet a tanulók iránt,

-a tanítás iránti elkötelezettség,

-együttműködés a nevelőtestületi közösséggel.

 

 A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje

 

A gyakornoki idő első két évében fejlesztési célú értékelés folyik.

 

Célja:  a  gyakornok  beilleszkedésének  segítése,  munkájának,  viselkedésnek  fejlesztése,

motiváció, szakmai fejlesztés, támogatás.

A gyakornok  fejlesztő  értékelést  minden  tanév  végén  a  szakmai  segítő  készíti  el.  Az

értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő egyéb kollégákat is, valamint

figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést.

 

Az értékelő megbeszélés lépései:

 • A gyakornok önértékelése.
 • A szakmai segítő értékelése.
 • Az eltérő vélemények megbeszélése.
 • A problémák feltárása, megbeszélése.
 • A következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása.
 • A résztvevők feladatainak meghatározása.
 • Az értékelő lap kitöltése, aláírása.
 •  

Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakornok vesz részt.

Az értékelő lapot a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget kell

adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt

példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai segítő őrzi a gyakornoki

idő leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti.

A  gyakornoki  idő  lejártának  hónapjában  a  gyakornokot  minősíteni  kell.  A  minősítés

eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” minősítés adható.

A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a gyakornok „nem

megfelelt” minősítést kap. A jogviszony megszűnésének határidejét a jogszabály rögzíti.

A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt

beszerzi a közvetlen felettes véleményét, javaslatát, valamint a szakmai segítő (amennyiben

nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti

értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását.

A minősítést értékelő megbeszélés előzi meg. A értékelő megbeszélésen a szakmai segítő, a

gyakornok és az intézményvezető vesz részt.

 

A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései.

 • A gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről.
 • A  gyakornok  tájékoztatása  a  minősítés  eredményéhez  kapcsolódóan  jogorvoslati

 lehetőségről.

 • A  gyakornok  önértékelése,  mely  összefoglalja  a  gyakornoki  programban

meghatározott célok elérésének értékelést is.

 • A szakmai segítő összegző értékelése.
 • A vezető értékelése.
 • Az eltérő vélemények megbeszélése.

A minősítő lap kitöltése, aláírása.

 

A minősítő lapon a minősítést nem megfelelt minősítés esetén indokolni kell, az indoklásnak

valósnak, okszerűnek kell lenni. A minősítő lapot az intézményvezető, a szakmai segítő és a

gyakornok írja alá.

A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának.

 

 

11. Záró rendelkezések

 

A  gyakornoki  szabályzatban  foglaltakról  a  szakmai  munkaközösségek  véleményt

nyilvánítanak.

A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.

A  gyakornoki  szabályzatot  az  intézmény  honlapján  nyilvánosságra  kell  hozni,  ennek

hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

 

 

12. Záradék

 

A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2012. 12. 18.

nevelőtestületi ülésén véleményezte.

 

A szabályzat mellékletét képezi

1. számú melléklet: Értékelő lap

2. számú melléklet: Minősítő lap

3. számú melléklet: A minősítés területei

 

 

Fülöp, 2012. 12. 19.

 

 

 

           

                                                                                                             Igazgató

Tartalomjegyzék

 

1. Fogalmak meghatározása                                                                                                                 1. o.

2.  A szabályzat területi, személyi hatálya                                                                                           2. o.

3.  A szabályzat időbeli hatálya                                                                                                           2. o.

4.  A szabályzat módosítása                                                                                                                 2. o.

5.  A szabályzat célja                                                                                                                           2. o.

6.  A gyakornok felkészítésének szakaszai                                                                                          2.o.

6.1  Általános követelmények a „kezdő szakaszban”                                                                          3. o.

6.2 Általános követelmények a „középhaladó szakaszban                                                                  5. o.

6.3  A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális  követelmények „ a kezdő szakaszban”             6. o.

6.4 Aszakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények „a középhaladó szakaszban”      6. o.

7.  A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai                                                                             6. o.

8. Agyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei                                                              7. o.

9.  A szakmai segítő kijelölése, feladata                                                                                              8. o.

10.  A gyakornok értékelése, minősítése                                                                                             9. o.

10.1 Agyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai                                               9. o.

10.2  A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje                                                        10. o.

11. Záró rendelkezések                                                                                                                      11. o.

12. Záradék                                                                                                                                        11. o.

 

 

A szabályzat mellékletét képezi                                                                                                        13. o.

A szabályzathoz készült egyéb segédanyagok:                                                                                 16. o.

A gyakornok önértékelésének szempontjai                                                                    16. o.

A gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei                                               17. o.

A gyakornoki programban szereplők feladatai                                                              18. o.

Szempontok a szakmai segítő/segítők kiválasztásához                                                  20. o.

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

Munkáltató megnevezése

Címe

 

 

Értékelő lap

 

Az értékelt személyi adatai

Név:

Születési hely, idő:

 

Az értékelés időpontja:

 

Az értékelés megállapításai:

 

Fejlesztendő területek:

 

Javasolt célok, feladatok:

 

Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak:

 

Az értékelt észrevételei:

 

 

 

 

          értékelést végző                                                                 értékelt

           szakmai segítő                                                                gyakornok

 

 

 

2/1. számú melléklet

 

Munkáltató megnevezése

Címe

 

 

 

Minősítő lap

 

 

A minősített személyi adatai

Név:

Születési hely, idő:

 

A minősítés időpontja:

 

A minősítés megállapítása:

 

Értékelési terület

Megfelelt

 

Nem felelt meg

Szakmai ismeretek alkalmazása

 

 

Módszertani tudás

 

 

Empátia

 

 

Kommunikáció

 

 

Felelősségtudat

 

 

Problémamegoldás

 

 

Kreativitás, innováció

 

 

Együttműködés

 

 

 

A minősítés összegző megállapítása

 

                                        Megfelelt                                 Nem felelt meg

 

 

Indokolás:

Nem megfelelt minősítés esetén részletes indokolás szükséges

 

 

A közalkalmazott tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént.

 

A minősített észrevételei:

A minősítést elfogadom.

A minősítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem.

 

 

          minősítést végző                                                                         minősített

              igazgató                                  szakmai segítő                        gyakornok

 

                                                                            Ph.

2/2. számú melléklet

 

Értékelési terület

Megfelelt

 

Nem felelt meg

Szakmai ismeretek alkalmazása

Megszerzett szakmai ismereteit a gyakorlatban hasznosítani tudja, az órái logikusak, a tanulók számára jól követhetőek, tanítványai motiváltak

Megszerzett ismereteit a gyakorlatban nem tudja hasznosítani, nem tudja átadni tudást, tanulók nem értik a magyarázatait

Módszertani tudás

Megszerzett módszertani ismereteit a tanórákon az osztály szintjének, a tanuló képességeinek megfelelően hasznosítja, képes a differenciált oktatásra, az egyéni képességfejlesztésre

Módszertani ismereteit nem tudja alkalmazni

Empátia

Képes a mások személyiségjegyeinek, igényeinek, problémáinak megértésére, szükség szerint  megfelelő támogatást, segítséget nyújt, nyitott a másság elfogadására, megértésére

Nem képes figyelni mások személyiségjegyeire, igényeire, érzelmeire.

Nem nyitott a másság elfogadására

Kommunikáció

Gondolatait beszédben, írásban érthetően, logikusan képes közölni, megtalálja a megfelelő közlési módot mind a munkatársakkal, mind a tanulókkal, mind a szülőkkel

Gondolatait beszédben/írásban nem képes érthetően közölni, többször konfliktus forrása volt a nem megfelelő közlésmódja a munkatársak, tanulók szülők körében

Felelősségtudat

Képes, kész cselekedetiért, döntéseiért felelősséget vállalni, mindig felméri tettei következményeit

Nem vállalja cselekedetei, döntései következményeit, a felelősséget külső körülményekre hárítja, nem képes előre felmérni tettei, döntései következményeit

Problémamegoldás

Képes felismerni és megoldani a munkaköréhez kapcsolódó,  gyakran jelentkező problémákat

A problémákat nem ismeri fel, hárít,

Kreativitás, innováció

Ötletgazdag, lelkes, keresi az újszerű megoldásokat, de mindezt felelősséggel, a tanulás-tanítás hatékonyságának érdekében teszi

A bevált gyakorlattól nem mer eltérni, ha vannak is ötletei nem képes azok kivitelezésre

Együttműködés

Képes beilleszkedni a szervezetbe, megtalálja helyét, a szervezeti célokat össze tudja egyeztetni az egyéni célokkal, csapatjátékos, aktívan vesz részt a csapatmunkában

Nem tudott a szervezetbe beilleszkedni, az egyéni céljait sokszor  a szervezeti célok fölé helyezi

 

 

A kritériumok meghatározásakor az intézményi pedagógus értékelési rendszert célszerű alapul venni, ill. annak alapján lehet meghatározni.

Fontos rögzíteni, hogy miből tevődik össze a végleges minősítés.

Pl. A lehetséges 8 terület közül, ha 4 területen nem megfelelt minősítést kap a gyakornok, akkor a minősítése nem megfelelt lesz.

Az intézmény nevelési filozófiájának megfelelően prioritásokat célszerű meghatározni az értékelési területei között.

 

 

 

 

Segédanyagok

 

A gyakornok önértékelésének szempontjai

A gyakornoki szabályzatban megjelölt kiemelt szempontokon felül az alábbiak szerint készülhet fel a gyakornok az önértékelésre

 

 

 

Ø  Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek?

Ø  Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést?

Ø  Milyen eredményeket ért el?

Ø  Sikerült-e a kitűzött célokat megvalósítania?

Ø  Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során?

Ø  Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni?

Ø  Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei?

Ø  Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni?

Ø  Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné jobban hasznosítani?

Ø  Milyen segítségre lenne szüksége a vezető részéről?

Ø  Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a szakmai segítő részéről?

Ø  Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a többi kolléga részéről?

 

 

A gyakornok értékelő megbeszélésre való felkészülését segíthető az alábbi önismereti kérdőív is

 

×  Hányszor végzett pontatlan munkát?

×  Hányszor késett határidővel?

×  Milyen típusú feladatokkal voltak problémái?

×  Ismeri az Önnel szemben támasztott követelményeket elvárásokat?

×  Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, kollégákban, tanulókban, szülőkben, egyéb külső körülményekben?

×  Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkodását?

×  A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e?

×  Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit?

×  Képes-e megfelelő részfeladatokra bontani a megoldandó problémát?

×  Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabályokat, előírásokat?

×  Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai előírásokat?

×  Inkább a szabályok, szakmai előírások mellőzésével szeretné végezni a munkáját?

×  Amióta befejezte tanulmányait megtett-e mindent, hogy tudása naprakész legyen?

×  Ön szerint milyen kép alakult ki Önről a vezetőiben, szakmai segítőjében, munkatársaiban, tanulókban, szülőkben?

×  Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása?

×  Döntéseiben elfogulatlan tud lenni?

×  Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelősséget?

×  Hányszor kellett a vezető, más kolléga segítségét kérnie egy konfliktus megoldásához?

 

 

 

 

 

A gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei

(a szakmai segítő számára)

 

 • Szervezeti kultúra megismerése

 

a)      A közalkalmazotti lét, a pedagógushivatás, munka, pálya megismerése

b)      Az intézmény egységeinek, folyamatainak, feladatainak, a benne dolgozóknak a megismerése

c)      Az intézményi működést szabályozó dokumentumoknak a megismerése

d)      Az intézmény írott és íratlan szabályai

e)      A szervezeti kultúra jellemzőinek, belső értékeknek a megismerése

f)        A pedagógus etika, viselkedés szabályainak megismerése

g)      Viselkedés szabályai a vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel

h)      A kommunikáció szabályai vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel, mindazokkal, akikre kiterjednek az intézmény kapcsolatai

 

 • A szervezet megismertetése

 

a)      A közoktatási rendszer felépítése

b)      Szervezeti struktúra

c)      Kinevezés

d)      Munkakör

e)      A szolgálati út

(a gyakornoki szabályzatban meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján)

 

 • Kompetenciák fejlesztése

 

a)      Erősségek, gyengeségek

b)      Kompetenciák

c)      Képességleltár

d)      Célok, ambíciók

e)      Saját fejlődési területek meghatározása

f)        Szerepek a csoportban

g)      Időgazdálkodás

h)      Kommunikáció

i)        Konfliktuskezelés

j)        Együttműködés

 

 

A gyakornoki programban szereplők feladatai

 

Az intézmény vezetőjének feladatai

 

A szakmai segítő feladatai

A többi munkatárs feladata

A gyakornok feladatai

 1. A belépési adminisztráció megszervezése
 2. A megismerendő jogszabályok, dokumentumok előkészítése, rendelkezésre bocsátása
 3. Szakmai segítő kijelölése
 4. Munkatársak tájékoztatása
 5. Gyakornok bemutatása
 6. Munkahely kijelölése, felszerelése
 7. A gyakornok tájékoztatása a munkafeladatairól, a munkaköri követelményekről,a munkarendről, a lehetséges szociális ellátásokról, a szervezet felépítéséről, a pedagógus értékelés rendszeréről, a gyakornoki rendszerről, a gyakornok értékelésének, minősítésnek speciális szabályairól, az egyéni ambíciók megvalósulásának lehetőségeiről, a továbbképzési rendszerről, az Etikai kódexről(ha van az intézményben), a munkavédelmi ismeretekről (ezt a kijelölt felelős is végezheti)
 8. A szakmai segítő által elkészített beilleszkedési program jóváhagyása
 9. Rendelkezésre állás – szükség szerint – a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához (havonta, hetente célszerű fix időt kijelölni)
 10. A gyakornoki program nyomon követése (a szakmai segítő beszámoltatása)
 11. A gyakornok minősítése

 

1. Önfejlesztés a szakmai segítői szerep ellátására

2.  A gyakornoki program elkészítése

3.  Az együttműködés feltételeinek egyeztetése

4.  Az elvárások rögzítése

5.  Konzultációkra felkészülés

6.  Konzultációk

7. Óralátogatások

8. Folyamatos rendelkezésre állás – szükség szerint – a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához (havonta, hetente célszerű fix időt kijelölni)

9. Beszámolás az intézményvezetőnek a gyakornoki program menetéről

10. A gyakornok értékelése

11. Részvétel a gyakornok minősítésébe

1. Együttműködés a szakmai segítővel a gyakornoki program végrehajtásában

2. A gyakornok támogatása, óralátogatások lehetővé tétele

3. Lehetőség szerint a gyakornok óráinak látogatása (pl. saját osztályaikban)

4. A gyakornok tájékoztatása a különleges bánásmódot igénylő tanulókról, problémáik hátteréről

5. „Jó gyakorlat” megosztása

6. A gyakornok segítése szakmai anyagokkal

7. A szakmai segítő kérésére a gyakornok munkájáról, teljesítményéről vélemény formálása (szükség szerint írásban véleményezés)

 1. A jogszabályok, dokumentáció áttanulmányozása, értelmezése a szakmai segítővel
 2. a szervezet működési rendjének megismerése
 3. szolgálati út megismerése
 4. Elvárások megismerése
 5. Viselkedési szabályok megismerése, betartása
 6. Óralátogatások ütemezése (havi ütemterv)
 7. a gyakornoki program feladatainak végrehajtása
 8. a program által meghatározott adminisztráció vezetése
 9. önértékelés
 10. saját fejlődési területek meghatározása
 11. problémák jelzése, kérdések feltevése

 

 

 

Szempontok a szakmai segítő/segítők kiválasztásához

 

 

-  a kezdő tanár segítője sose legyen a felettese, mert így a mentorálás, szakmai segítés mint folyamatos értékelés jelenhet meg, félő, hogy a gyakornok így kevésbé mer majd szabadon kérdéseket megfogalmazni,

-  fontos, hogy hasonló legyen az érdeklődési körük, hasonló e3lveket valljanak a pedagógushivatásról, tanításról,

-  ha van lehetőség, több mentor közül választani, akkor ügyelni kell arra, hogy ugyanazt a korosztályt, vagy ugyanazon szinten lévő csoportot tanítsa a mentor, mint a gyakornok,

-  a jó mentor elfogadja a kezdő tanárt,

-  a mentornak a kezdő tanárt, mint leendő professzionális kollégát kell kezelnie, engednie kell kibontakozni,

-  a kezdő tanárnak szüksége van a gyakorlatra, és a törődő útmutatásra.

 

 

2024. május 27., hétfő
Köszöntjük Hella olvasóinkat!
Holnap Csanád, Emil napja lesz.
Facebook
Hírlevél