Különös közzétételi lista

 

Fülöpi Általános Iskola

4266 Fülöp, Kossuth u. 30

OM: 031 148

 

 

 

A 229./2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1-3.) bekezdése fogalmazza meg  az iskolai közzétételi lista tartalmát, így:

1. a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét;

2. a nevelő-oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét;

3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit;

4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat;

5.  az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét;

6.  a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait;

7. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét;

8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát;

9. Az intézmény nyitva tartásának rendjét;

10. az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait;

11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával;

12. a Szervezeti és működési szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza.

 

 

1.      A  pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Iskolai végzettség, SZAKKÉPZETTSÉG

BEOSZTÁS

egyéb feladatok

A TANÍTOTT TANTÁRGY

 1.

 

Főiskola: Tanító, orosz szakkollégium, 

fejlesztő-differenciáló pedagógus, szakvizsga – magatartászavarok kezelése stúdium,
közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga

igazgató


Differenciált képesség fejlesztés; egyéni képesség fejlesztés;     kézműves szakkör 
 

 

2.

Főiskola: Tanító, orosz, angol szakos nyelvtanár,
Folyamatban: közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga megszerzése

 ig. helyettes

pályaválasztási felelős;
 

  Angol 7-8. o.; 
 

3.

Főiskola: Tanító, pedagógia szakkollégium, informatika műveltségterület

Alsós munkaközösség vezető

Osztálytanító és osztályfőnök 1. o.; 

(Egész napos oktatásban)

4.

Óvónő (középfokú), gyp. asszisztens,
Főiskola: tanító, technika szakkollégium, fejlesztő-differenciáló pedagógus, szakvizsga

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Osztálytanító 1. o.;
(Egész napos oktatásban)
Egyéni fejlesztő fogl.  (BTMN-s tanulók)

5. 

Főiskola: Tanító, társadalom ismeretek műveltségterület

 

 Osztálytanító 2. o.;

 

6.

Főiskola:Tanító, ember- és társadalom műveltségterület

 

Osztálytanító 3. o.;

Történelem 5.o.   

7.

Főiskola:Tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Ünnepségek levezetése;
 

Osztálytanító 4. o.;
magyar nyelv és irodalom 5.o.    

8.

Főiskola: Informatika - technika

 Felsős munkaközösség vezető;

 tűz- és balesetvédelmi f.

Osztályfőnök 5.o Informatika 4-8.o, technika 5–8.
Egész napos oktatás 5.o.

9.

Egyetem: matematika, Főiskola: történelem

 

 

Osztályfőnök 6.o Matematika 5-8.o.  történelem 6-8.o.

hon-és népismeret. 5.o.

Erkölcstan 5.o.

10.

Főiskola: Tanító, ember és társadalom műveltségterület; Sportoktató, sport rekreáció sportágban    

 

Osztályfőnök 7.o testnevelés  5-8.
tömegsport 7-8.

tömegsport 3-4.   

11.

Tanító,

Egyetem: magyar nyelv és irodalom;
OKJ-s könyvtáros asszisztens

 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Osztályfőnök 8. o.; magyar nyelv és irodalom 6-7-8.;  
 Iskolai könyvtár

Óraadók

1.

Ének-zene 
Tanító, ének-zene alapképzés, népzene szakirány

óraadó

Ének 5 – 6.

2.

Ének-zene 

óraadó

Ének 7 – 8.

3.

Angol  szakos tanár

óraadó

Angol nyelv 4-5-6.

4.

Kémia

óraadó

Kémia 7 – 8.

5.

Földrajz

óraadó

Földrajz 7 – 8.
 

6.

Fizika

óraadó

Fizika 7 – 8.

7.

Vizuális nevelőtanár

 Rajz

 

óraadó

Rajz 5-8.  

8.

Agrármérnök, mérnöktanár, biológia tanár

óraadó

Biológia 7-8.; természetismeret
5-6.o.

9.

 Főiskola: Óvónő, gyógypedagógus

óraadó

SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozása;

Távol lévő pedagógus:

1.

Főiskola:Tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület

jelenleg GYED-en

-

 

 

2.      A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott

 

Iskolai végzettség, SZAKKÉPZETTSÉG

BEOSZTÁS

egyéb feladatok

 

 

Érettségi,;
OKJ iskolatitkár;
OKJ szoftverüzemeltető

iskolatitkár

 

 

 

 

3.  A  májusi országos mérés-értékelés eredményei 2011-ben:

Osztály

Tantárgy

Országos eredmény

Helyi eredmény

6. o.

matematika

1486

1483 (1407 ; 1562)

6. o.

szövegértés

1465

1483 (1381 ; 1581)

8. o.

matematika

1601

1489 (1425 ; 1559)

8. o.

szövegértés

1577

1414 (1358 ; 1481)

 

 

A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján a telephelyen  a diákok

fegyelmére vonatkozó index értéke -5, a motivációra  vonatkozó index értéke -5 a -6-tól 6-ig terjedőskálán.

2012-ben:

Osztály

Tantárgy

Országos eredmény

Helyi eredmény

6. o.

matematika

1489

1420 (1370; 1469)

6. o.

szövegértés

1472

1294 (1236; 1339)

8. o.

matematika

1612

1410 (1334; 1467)

8. o.

szövegértés

1567

1503 (1448; 1552)

 

 

A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján a telephelyen  a diákok

fegyelmére vonatkozó index értéke - 4, a motivációra  vonatkozó index értéke -5 a -6-tól 6-ig terjedőskálán.

 

4.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2011/12. tanév ide vonatkozó eredményei

Hány fő?

Milyen vizsgát tett?

Mi okból?

Eredmény

5 fő

Osztályozó vizsgát

„Magántanulóság” miatt

2 főnek sikerült;

2 fő nem jelent meg – nem sikerült;

1 fő megjelent, de nem sikerült.

6 fő

Osztályozó vizsgát

Hiányzásai miatt

6 főnek sikerült

4 fő

Javító vizsgát

2 fő 3 tárgyból, 2 fő 2 tárgyból év végén elégtelen osztályzatot kapott.

Mind a 4 főnek sikerült.

 

 

A 2012/13. tanév ide vonatkozó eredményei

Hány fő?

Milyen vizsgát tett?

Mi okból?

Eredmény

1 fő

Osztályozó vizsgát

„Magántanulóság” miatt

 sikerült, de a szülő az évfolyam ismétlését kérte (4. osztály)

5 fő

Javító vizsgát

3 fő 1 tárgyból, 1 fő 2 tárgyból , és 1 fő 3 tárgyból év végén elégtelen osztályzatot kapott.

2 főnek sikerült (2. o., 6.o.)
3 főnek nem sikerült (3. o., 5. o., 6. o.)

4 fő

-

A tantervi követelményeket több mint 3 tárgyból nem teljesítette

Az évfolyamot ismételni köteles (1. o., 3. o., 4. o. 7. o.)

 

 

5.  Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A 2012/13. tanévben az alábbi egyéb foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek:

 

Megnevezés

Kik számára?

Ki tartja?

Tömegsport foglalkozás

felső tagozat

Varga Tamás

Kreatív szakkör

3-6. o.

Popovics Ferencné

Társastánc

1-8. o.

Kertész Csaba

Grafika

1-8. o.

Somogyi László Gábor

Csillagászat

7-8. o.

Nyíradony Móricz Zs. Művh.

Néptánc

4-6. o.

Nyíradony Móricz Zs. Művh.

Napközi I. (összevont)

1-3. o.

Mercs Róbertné (2013.03.07-ig)

Napközi II. (összevont)

4-8. o.

Bordás Erzsébet

Hittan (görög- és római katolikus, református)

1-8.

Hitoktatók

 

Megnevezés

Kik számára?

Ki tartja?

Tömegsport foglalkozás

alsó és felső tagozat

Varga Tamás (2013. november 4-től Tóthné Zágon Mónika)

Kreatív szakkör

3-6. o.

Popovics Ferencné

Társastánc

1-8. o.

Nagy Béla

Informatika szakkör

5-8. o.

Hegymegi Péter

Színjátszó szakkör

 

Molnár-Brehó Mónika

 

 

 

Napközi I. (összevont)

1-3. o.

Naponta felváltva más-más pedagógus

Napközi II. (összevont)

4-8. o.

Naponta felváltva más-más pedagógus

Hittan (görög- és római katolikus, református)

1-8.

Hitoktatók

 

 

6.   A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégére csak szorgalmi feladat adható. A feladat mennyisége nem lehet több annál, mint amit egyik napról a másikra szoktak kapni a gyermekek.

Az iskolai dolgozatok szabályai:

Témazáró dolgozat: a tanuló tudásának változását követi a témakörök végén. Időpontját a pedagógus egy héttel előtte közli a tanulókkal, és a dolgozatírás előtt összefoglaló órát tart! A témazáró kijavítására a pedagógusnak 2 hét áll rendelkezésére.
Az érdemjegy beírása a naplóba kék tollal, bekarikázással történik, a félévi és év végi értékelésbe kiemelten beleszámít. Alsó tagozaton napi egy, 5., 6. , 7., 8. évfolyamon napi kettő íratható. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente a heti egy órás tárgyból legalább  3 osztályzatotadunk, a heti 2-vagy több órás tárgyak esetében pedig havonta egy jegyet.A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, „kis” dolgozatok javítását egy héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.

 

 

7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tenniea tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

-felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

                - engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy

                  tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

-a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Osztályozó vizsgára nem kell jelentkezni. A tanuló köteles az iskola által - legalább 1 héttel a vizsga előtt -  írásban küldött időpontban az osztályozó vizsgán megjelenni.Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,

-az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

Osztályozó-és javítóvizsga követelményei osztályonként és tantárgyanként

 

 

Minimumkövetelmények 1. évfolyam

 

 

Magyar nyelv- és irodalom

 A tanuló képes legyen

– egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra;

– meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;

– az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás)

– a tanult memoriterek elmondására;

– magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;

– kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő

– néma és hangos olvasására;

– másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására;

– a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében;

– szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül.

– a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.

 

Memoriterek tanulása:

 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés

 

Matematika

- Számok olvasása, írása 20-as számkörben.

- Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, számszomszédok).

- Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.

- Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.

- Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, ugyanannyi megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása.

- Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.

- Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet).

 

Környezetismeret

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:

– tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.

– tudja az irányokat helyesen használni.

– ismerje az iskola  helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.

– tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.

– Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét.

– tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról.

– tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent.

– ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit.

 

 

Mimimumkövetelmények 2. évfolyam

 

Magyar

A tanuló képes legyen

– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;

– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;

– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

– a tanult memoriterek szöveghű elmondására;

– szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben tartásával;

– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;

–– 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések megválaszolásával;

– az ábécérend ismeretére,

– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben;

– a hosszú hangok jelölésére az írásban;

– Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 30-40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot. Az egyszerű szavakat helyesen választja el.

– Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz

– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké másolással.

– Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Per-cenként 15-20 betűt ír.

– a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben;

– a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására;

– a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint.

 

Memoriterek:

Mondókák, sorolók, találós kérdések.

 

Matematika

- Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

- A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.

- A számok közötti kapcsolatok felismerése.

- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban.

- A kisegyszeregy biztonságos ismerete.

- A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.

- Tagok felcserélhetőségének ismerete.

- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

- A kapcsolatok kifejezése szóban.

- Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.

- Állítások igazságának megítélése.

- Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése.

- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása:

- Lejegyzés (ábrázolás)

- Műveltek kijelölése

- Számolás

- Ellenőrzés

-Válasz megfogalmazása

- Adott szabályú sorozat folytatása.

- Sorozatok képzése.

-Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint.

- Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.

- Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.

- Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.

- A tanult szabványmértékegységek ismerete; használata.

Minimumkövetelmények 3. évfolyam

 

Magyar

A tanuló képes legyen

Magyar nyelvtan

– a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére;

– az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben;

– egyszerű szavak elválasztására önállóan;

– igék, főnevek, melléknevek fölismerésére és szófajának megnevezésére;

– a többes szám kifejezésének fölismerésére;

– a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 20 szó);

– a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítésére;

– a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével;

– írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban;

– az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel.

 

Magyar irodalom

– fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy szépirodalmi olvasmány önálló (néma) olvasására,

– ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására: a szószerkezetek egyben tartásával;

– tiszta artikuláció (az egyéni adottságok figyelembevételével), a helyzetnek megfelelő hangerő alkalmazására

– egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány összefüggő mondattal;

– a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására;

– a szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával;

– ismert feladattípusok utasításának önálló megértésére, elvégzésére

– könyvek használatára ismeretek szerzéséhez;

– hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írására megadott vagy választott témáról;

– az időrend megtartására események leírásakor;

– memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására;

 

Memoriterek:

 

 

Környezetismeret

– Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján!

– Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről!

– Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint!

– Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket!

– Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrend-ben!

– Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit!

– Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit!

– Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében!

– Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket!

– Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket!

– Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját!

– Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit!

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül!

 

 

Környezetismeret

– A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon! Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról! Olvassa le helyesen a hőmérőt! Használja helyesen a tanult mértékegységeket!

– Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra! Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat! Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját!

– Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt! Sorolja fel az élőlények életfeltételeit, ismerje az életjelenségeket!

– Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek! Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot! Tervezze meg változatos, egészséges étrendjét!

– Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton! Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit!

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül!

 

Matematika

- Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.

- Biztos számfogalom 1000-es számkörben.

- Számok írása, olvasása 1000-ig.

- Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos ismerete.

- Számok képzése, helyiérték szerinti bontása.

- Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel.

- Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban

- Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.

- Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon behelyettesítéssel.

- Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése.

- Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és matematikai modellel.

- A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése.

- Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerű sorozat folytatása.

- Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között.

- Testek építése modellről

- Síkidomok előállítása tevékenységgel.

- Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével

- Mérés alkalmi és szabvány egységekkel.

- A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása.

- Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva.

- A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása.

- A biztos és a véletlen megkülönbözetése konkrét tapasztalatszerzés útján

 

Minimumkövetelmények 4. évfolyam

Magyar

A tanuló képes legyen

A tanuló képes legyen

– feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására;

– érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszédre a mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondás közben a mondanivaló értelmes megfogalmazására szóban, figyelni a beszédpartnerre;

– a memoriterek szöveghű előadására: törekvés az érzelmek kifejezésére, a hallgatósággal való kapcsolattartásra;

– együttműködésre a társakkal dramatikus játékok és hagyományőrző népszokások előadásában;

– előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel;

– olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal;

– egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával;

– a művek által keltett élmények megfogalmazására tanítói segítséggel;

– legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, témájának megjegyzésére;

– egyszerű szerkezetű regény önálló olvasására;

– tájékozódásra a szótárokban;

– a könyvek tartalomjegyzékének használatára;

– az ábécérend ismeretére;

 

készség szinten megkövetelhető tevékenységekre:

– a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;

– a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölése a toldalékokban;

– a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;

– a múlt idő jelének helyes használata;

– az igekötő és az ige leírása, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll; a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;

– a keltezés egyszerű alakjának írása;

– szavak elválasztása (kivéve az összetett szókat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);

 

jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:

– szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint;

– egyalakú szótövek fölismerése;

– a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;

– a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;

– a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,

– záró írásjelük helyes megválasztása;

– közös előkészítés után 6-8 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás készítésére a megadott témáról:

– elbeszélés, leírás vagy levél;

– a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára;

 

 

 

– írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák megtartásával;

– önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra; helyesírási szótár használatára.

 

Matematika

– Biztos számfogalom tízezres számkörben.

– Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.

– Számok képzése, bontása.

– Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.

– A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.

– Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.

– A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.

– A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.

– Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.

– Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.

– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.

– Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása.

– Megoldási algoritmusok alkalmazása.

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában.

– Összetartozó elemek táblázatba rendezése.

– Összefüggés felismerése a táblázat elemei között.

– Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalmának használatával.

– Mérés szabvány egységekkel.

– Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ilyenek felidézése nyomán.

– Számítások a kerület és terület megállapítására.

– Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.

– Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján.

– Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével.

 

Környezetismeret

– A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat!

– Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon!

– Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak fő jellemzőit.

– Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből!

– Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket!

– Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait!

– Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzőket!

 

 

 

– Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább!

– Tudjon irányokat meghatározni fő égtájak segítségével.

– Ismerje a domborzat jelölését a térképen!

– Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét!

– Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit Magyarország domborzati térképén!

– Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit!

– Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét!

– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között!

– Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket!

– Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben!

– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, hagyományaikról!

– Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi–természeti felelősséggel, együttműködő-képességgel, a személyes és közös felelősségtudat alapjaival!

 

Tematika a felkészüléshez – angol 5. osztály

A Project 1. tankönyv szóanyaga a Unit 6/B. fejezetig.

Számok szóban és írásban 1-100-ig.

Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata.

Utasítások az iskolában.

Betűzés, az angol ABC ismerete.

Birtokos szerkezet.

Elöljárószók használata: in, on, under, opposite, between, behind, next to,in front of, to, at.

Főnevek többes száma, rendhagyók is.

Létezést jelentő mondatok kijelentő, kérdő, tagadó alakja.

Levélírás, bemutatkozás.

Birtokos névmások.

Vásárlás.

Have got, has got használata. /kérdő, tagadó is/

Tantárgyak és napok nevei.

Idő kifejezése, az óra ismerete.

Present Simple /egyszerű jelen idő/ használata. (kijelentés, kérdés, tagadás) DO, DOES.

Can és can’t és must segédigék használata.

There is, there are kezdetű mondatok.

Tulajdonságok leírása

A Present Continuous (folyamatos jelen) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában.

 

Szóban: Tudjon bemutatkozni: név, életkor, család, hobby, barátok.

Tudjon leírást adni a saját vagy mások külső és belső tulajdonságairól.

Tudja elmondani hol lakik, bemutatni a lakókörnyezetét és a lakást, ahol él.

 

Minimumkövetelmények: Angol – 6. évfolyam

A Project 1. tankönyv teljes, és a Project 2. tankönyv 1-3. fejezetének szóanyaga.

- Cselekvés, történés, létezés leírása. – Present Continuous Tense helyes használata.

- Személyek leírása, tulajdonságok.

-Vásárlás.

- Megszólítás, üdvözlések, bemutatkozás

- Kétféle jelen idő, kérdő alakok, tagadások.

- Határozott és határozatlan névelők.

- There is/are…

- A számok.

- Sorszámnevek, dátumok kifejezése.

- Tárgyak az osztályban, színek, ruházat, sportok.

- Vásárlások.

- Jeles napok az évben, a hónapok nevei.

- Állatok és testrészek.

- Some/any

- Mutató névmások: this, that, these, those

- Múlt idő. (kijelentés, kérdés, tagadás)

- Rendhagyó múlt idejű igék.

 

Szóbeli:

- Bemutatkozás.

- Üdvözlések.

- Vásárlás.

- Egyszerű történet elmesélése múlt időben. (nyári élmény)

 

Tematika a felkészüléshez – angol 7. osztály

Szóismeret: a Project 2. teljesen, és a Project 3. a Unit 2/C-ig.

A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, tagadásban, kérdésben/

A Past Simple ismerete, helyes használata.

A tanult rendhagyó múlt idejű igék ismerete, alkalmazása.

Jövő idő kifejezése „going to”-val.

Melléknevek fokozása.

Hasonlító mondatok alap-, közép-,és felsőfokban.

A „have to” – kell ige használata.

Gyakoriságot kifejező határozók.

 

Szóban: Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait.

Tudjon mesélni a nyári élményeiről és jövőbeni terveiről.

1. Present Simple

2. Present Continous

3. Past Simple

4. Past form of verbs (regular; irregular)

5. Daily Routine

6. What are you doing now?

7. What did you do in the summer holiday?

8. Communication two hundred years ago and nowadays.

 

Minimumkövetelmények 5.oszt. Természetismeret - biológia

 A tanuló ismerje és használja helyesen a következő fogalmakat:

 

csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés,

egynyári, kétnyári, évelő növény, raktározó főgyökér, hagyma,

teljes átalakulás, rovar, bogár, lepke,

gyökérgümő, pillangós virág, hüvelytermés,

gyűrűsféreg, bőrizomtömlő,

lágyszárú növény, fásszárú növény, fő-, és mellékgyökérzet,

szalmaszár, ,

gerinces, emlős, párosujjú patás, szarv, kérődzés,

növényevő, redős zápfog,

hiányos és teljes fogazat, mindenevő, gumós zápfog,

madár, kapirgálóláb, magevő csőr, fészekhagyó fiókák,

úszóláb, lemezes csőr, összetett szem, nyaló-szívó szájszerv,

ragadozó, tarajos zápfog, behúzható karmok,

metszőfog, szemfog, zápfog, veszettség,

begy, zúzógyomor,

rágcsáló fogazat, háziasítás,

· A tanuló tudja felsorolni:

 

a csonthéjas-, az alma-, és a bogyótermés részeit,

a virág részeit,

a növény részeit,

az összetett gyomor részeit,

az állatfajok családtagjait,

a tojás részeit,

magyar kutyafajtákat.

 

Minimumkövetelmények Biológia – 7.osztály

Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb tulajdonságaikat.

Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni.

Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni.

Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket.

Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat.

Legyen tisztában az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés megelőzésének módjaival.

 

A továbbhaladás feltételei - biológia 8.osztály

- Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről.

- A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai.

 

- A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz)

 

- Anyagcsere: a légzés lényege, mechanizmusa, szervei, légzésszám.

 

az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok

a keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok,

a kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet alkotói, művese

- Tudósok és felfedezéseik a tananyaghoz kapcsolódóan.

 

 

Minimum követelmények

Természetismeret- fizika

6. osztály

I. A fény kölcsönhatása

 

Ismerjék a fény legfontosabb jellemzőit: terjedése, sebessége

Ismerjék fel a fényvisszaverődés és a fénytörés jelenségét

Ismerjék a mindennapi optikai eszközöket: tükrök, lencsék alkalmazási lehetőségeit

A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése

Ismerjék a szivárvány jelenségét

II. Termikus kölcsönhatás

 

Ismerjék a hőmérők helyes használatát, működését

Tudjanak példát mondani termikus kölcsönhatásokra

Halmazállapot-változások felismerése konkrét példákon

Ismerjék és értelmezzék a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező változásokat

Ismerjék és értelmezzék a hőterjedés (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) és hőtágulás jelenségét gyakorlati példákon keresztül

III. Mágeses és elektromos kölcsönhatás

 

Iránytű megfelelő használatának ismerete

Ismerjék fel az mágnesek között fellépő hatásokat

Ismerjék a mágneses pólusokat, és a pólusok közötti hatásokat

Ismerjék fel az elektromos állapotú testek között fellépő hatásokat

Ismerjék az elektromos állapotokat és a hatásait

Ismerni fel az elektromosság és mágnesesség közötti hasonlóságot, különbséget

 

Minimum követelmények

 

Fizika – 7. osztály

A testek mozgása

- Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását

- Oldjon meg egyszerű feladatok a sebességgel kapcsolatban.

A dinamika alapjai

– Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat.

– Értelmezze a tömeg fogalmát.

 

– Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét.

– Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát.

– Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat. Az erő forgató hatását.

 

– Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi jelenség alapján.

– Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket.

– Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

A nyomás

– Ismerje a nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását.

– Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje.

– Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt.

– Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal.

– Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben.

Hőtan

– A testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján.

– Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor.

 

– Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját.

–A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.

–Tudja értelmezni a hőjelenségeket (hőtágulás, hőterjedés) különböző halmazállapot esetén az anyagszerkezeti ismeretek felhasználásával.

 

Minimum követelmény

8. évfolyam -fizika

Elektromosság

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata

A testek elektromos állapota és fajtái

Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák

Elektromos áram fogalma

Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pár mondat

Elektromos áramkör részei, áramirányok

Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pár mondat

Pár mondat a soros és párhuzamos kapcsolásról

Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége

Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban

Az elektromos áram hatásai

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége

Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége

Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben

Váltakozó áram és egyenáram fogalma

Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban

Fénytan

Fényforrás fogalma, csoportosítása

Fény terjedési sebessége

Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények

Síktükörben látott kép

Síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben

Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni

Látás feltétele

Fehér fény és a szivárvány

 

5. osztály természetismeret – földrajz

A továbbhaladás feltételei

 A tanuló ismerje és használja helyesen a következő fogalmakat:

– vonalas mérték, magassági szám,

– alföld, dombság, hegység, középhegység, magashegység,

– főfolyó, mellékfolyó, csatorna, folyásirány, mocsár, tó,

– fényforrás, fagyáspont, forráspont, olvadáspont,

– fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás,

– időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőingás, szél,

– fennsík, cseppkő, törésvonal, magma, láva, vulkán, kőzet, érc,

– külső erők, belső erők, talaj, humusz,

 

 A tanuló tudja felsorolni:

– a fő- és mellékvilágtájakat,

– a folyóvizek fajtáit,

– az időjárás és az éghajlat elemeit,

– néhány csapadék fajtát,

– vulkanikus és üledékes kőzeteket,

– a röghegységek és a lánchegységek tulajdonságait,

– a magashegységi növényöveket,

– a külső erőket,

– a talaj alkotórészeit,

– a Duna országait,

– a víz felhasználási lehetőségeit,

– a tavak keletkezésének módjait,

 

 A tanuló tudja megmutatni a térképen:

– Magyarország nagytájait,

– Magyarország megyéit megyeszékhelyükkel,

– Magyarország mészkőhegységeit,

– Magyarország vulkanikus hegységeit,

– Magyarország középhegységeit,

– a Kárpátokat és az Alpokat,

– a Dunát eredési helyétől a torkolatáig és az országokat, amelyeken áthalad,

- a Tiszát eredésétől a torkolatáig

 

Földrajz 7. osztály

Követelmények:

• Ismerje kialakulása és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni

• Tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség fontos elemeit, tudja bemutatni a jellegzetességeit

• Tudja jellemzőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait

• Ismerje a kontinensek tipikus tájak és országok regionális sajátosságait.

• Tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén.

• Mutassa meg (jelölje be) a tanult topográfiai fogalmakat.

Fogalmak

passzát szél, tagolt partvonal, tagolatlan partvonal,népsűrűség, táblás vidék

ősidő, óidő, középidő, Újidő harmadidőszak, újidő negyedidőszak

pusztuló magaspart, kapás földművelés, ültetvényes gazdálkodás, farmgazdálkodás

monszun, óceáni éghajlat, nedves kontinentális éghajlat, száraz kontinentális éghajlat,

tundra, tajga, egyenlítői éghajlat, mediterrán éghajlat

Topográfia

Kontinensek határai, partvonala (félszigetek, szigetek, öblök)

Szahara, Atlasz, Kongó – medence

Nagy – Vízválasztó – hegység

Urál – hg., Dél – kínai hegyvidék, Arab tábla, Himalája, Csomolungma (Mount Everest)

Nyugat – szibériai – alföld, Kínai – alföld

Andok, Amazonas – medence, Kanadai – pajzs, Appalache – hg., Sziklás –hg.

Folyók: Nílus, Kongó, Jangce, Gangesz, Mississippi, Amazonas

Ásványkincsek

feketekőszén, kőolaj, földgáz, vasérc, uránérc, bauxit

 

Minimumkövetelmények magyar nyelvből – 5. osztály

Helyesírás

1. Írása legyen rendezett, olvasható.

2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.

3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót.

 

Nyelvtani ismeretek

1. Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői.

2. Tudja felsorolni a beszélőszerveket.

3. Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása

4. Ismerje a mély és magas magánhangzókat.

5. Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat gyűjteni.

6. Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány és a szóelemzés elvét.

7. Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni.

8. Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést a szavak között.

 

(Gyakorlásra használd a tankönyv szövegeit és a tk. vagy mf. feladatait, ha van, a tanév során használt füzeteket!)

 

Minimumkövetelmények magyar nyelvből  -7. osztály

Nyelvtani ismeretek

1. Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, névelő. Ismerje a névszók fogalmát.

2. Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek fajtáit ( tárgyas, jelzős, határozós), ismerje a mondatrészek jelölését (aláhúzásmódját, jelölését az ágrajzban).

3. Tudja elmondani az állítmány fajtáit, az alany és az állítmány kérdéseit.

4. Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt.

5. Tudja elmondani a tárgyas szószerkezet kérdését, ismerje jelölési módját.

6. Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit.

7. Ismerje fel a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit: hely, idő, ok, cél, eszköz, társ, mód, állapot, szám, részes, ismerje jelölésük módját.

8. Tudja felsorolni a jelzők fajtáit, azok kérdései.

9. Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség, birtokos. 

10. Írása legyen olvasható és rendezett. Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit javítani. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket (saját adatai) írja hibátlanul.

(Gyakorlásra használható: tankönyv szövegei, a mf. feladatai, ha van, a tanév során használt füzetek!)

Minimumkövetelmény: 8. osztály magyar nyelv

1. Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten.

2. Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a mondatok végén.

3. Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat.

4. Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett mondatot tudjon ábrázolni.

5. Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot.

6. Írásképe legyen olvasható, áttekinthető

7. Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt. Írástempója legyen megfelelő. Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen (saját adatai)

8. Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni.

9.Tudjon önéletrajzot írni tanári segítséggel.

10. Ismerje az iskolai könyvtárat, tudjon benne eligazodni.

11. Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja jellemezni a magyar nyelv természetét.(tk. szövegei alapján)

12. Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról.

(Mindehhez segítség: tk., és a munkafüzet feladatai)

 

Minimumkövetelmények irodalomból  - 5. osztály

1. A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni.

2. Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt.

3. Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-egy mű címét társítani: ( Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb).

4. Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudjon néhány adatot Molnár Ferenc életéről, tudja elhelyezni a korban.

5. Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai fiúk tartalmát.

6. Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, népdal, regény, mese, monda, mítosz

7. Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben tanári segítséggel ismerje fel őket.

8. A tankönyvben lévő mítoszok közül egy szabadon választottnak tudja elmondani a tartalmát.

9. Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek):

- Petőfi: János vitéz 1. fej.

Az alföld (1-2. és utolsó 2 versszak).

Egy estém otthon

- La Fontaine: A róka és a holló

- Arany: Családi kör 4 vsz

 

Minimumkövetelmények irodalomból 7. osztály

1. A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek tartalmáról szabatosan beszámolni.

2. Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit,tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.

3. Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat.

4. Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.

5.Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, himnusz, elégia, regény, ballada, novella.

8. Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Szózat, Reszket a bokor, mert… + még két a tk.-ből szabadon választott Petőfi-verset.

9. Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai cselekményével, tudja felsorolni a főszereplőket.

10. Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna tartozása, A néhai bárány.

(Mindez megtanulható a tankönyvből, a fogalmak a tk. végén lévő fogalomtárból)

 

Minimumkövetelmények irodalomból: 8. osztály

1. A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg tartalmának elmondására.

3. Tudja elmondani, hogy mit tanultunk irodalomból 8. osztályban, vagyis felsorolni az írók költők nevét, tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.

4. Tudja az irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni, ismerje a következő fogalmakat: líra, epika, dráma, dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda.

3. Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő szöveg alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós.

4. Ismerje a következő fogalmakat: szonett, leoninus, lélektani novella.

5. Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható)

6. Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát.

7. Ismerje Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényének tartalmát, ismerje a szereplők nevét, ugyanígy Tamási Áron: Ábel c. regényét. (Segítség: tk. szövege)

8. Tudjon az idén tanult irodalmi alkotásokról 2-3 mondatot mondani.

(8. osztályos tananyag: a 3. pontban felsorolt írók, költők élete. Versek: Ady Endre: A fekete zongora, El a faluból, Hazamegyek a falumba, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a szemed. Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig, Babits Mihály: Új leoninusok, Hazám, Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház, A szegény kisgyermek panaszai, Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú, Körúti hajnal, Juhász Gyula: Milyen volt …, Anna örök, József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Curriculum vitae, Istenem, Mikor az uccán…, Radnóti Miklós: Tétova óda, Nem tudhatom, Erőltetett menet, Razglednicák, Tamási Áron: Ábel)

 

7. évfolyam minimum követelmények

Kémia

Anyagok tulajdonságai

Halmazállapotok, halmazállapot változások

A levegő összetétele

Az égés és tűzoltás

A víz (természetes vizek, és szennyezése, biológiailag tiszta víz, kémiailag tiszta víz)

Oldatok összetétele

Keverékek

Keverékek és oldatok szétválasztása

A víz alkotórészei, vízbontás

Az atom és elem jele (vegyjelek)

Az atom felépítése

Elektronburok, elektronburok szerkezete

Periódusos rendszer (főcsoportszám, periódus szám)

Fémek és nemfémek jellemzése

Elemmolekulák (hidrogén-, oxigén-, klór-, nitrogén molekula)

Vegyület molekulák (víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia)

 

8. évfolyam minimum követelmények

Kémia

Az alábbi elemek előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságai, felhasználása)

- hidrogén

- klór

- oxigén, ózon

- kén

- nitrogén

- foszfor

- szén

- szilícium

- nátrium

- kálcium

- alumínium

- vas

Az alábbi vegyületek előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságai, felhasználása

- víz

- sósav

- kén-dioxid

- kénsav

- nitrogén-oxidok

- salétromsav

- foszforsav

- szén-monoxid, szén-dioxid

- szénsav

- nátrium-klorid, nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát

- kalcium-karbonát, kalcium-oxid, kalcium-hidroxid

Alumínium és vas gyártás lényege, az acél

 

5. évfolyam minimum követelményeimatematika

 

Gondolkodási módszerek

Halmazok értelmezése és alkalmazása

Természetes számok

A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása a milliós számkörben

Összeadás, kivonás többjegyűvel, szorzás, osztás kétjegyűvel

Egész számok

Számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása

Műveletek az egész számok körében

Tört számok

A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása.

Egyszerűsítés, bővítés

Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek szorzása, osztása egész számmal

Tizedes törtek

A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása

Tizedes törtek összeadása, kivonása.

Tizedes törtek szorzása, osztása egész számmal

Descartes féle koordináta rendszer

Helymeghatározás a derékszögű koordináta rendszerben

Geometria, mérés

Körző, vonalzó helyes használata

Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása

Síkidomok rajzolása

Kerület és terület fogalma

Téglalap területe és kerülete

Hosszúság és terület mértékegységeinek ismerete

Kocka és téglatest

 

 

 

8. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2012/13.)

Osztály

Létszám

HH

HHH

BTMN

SNI

1.

16

15

11

-

1

2.

17

15

11

-

-

3.

11

10

8

3

-

4

13

12

6

1

1

5.

17

13

10

3

-

6

15

11

8

2

3

7.

18

14

9

2

2

8.

18

16

6

3

3

Összesen

125

106

69

14 fő

10 fő

 

 

 

2013/14

Osztály

Létszám

HH

HHH

BTMN

SNI

1.

16

15

9

-

-

2.

14

13

10

-

1

3.

19

17

13

1

-

4

14

14

12

2

2

5.

14

14

7

2

-

6

18

15

10

3

-

7.

16

13

9

1

5

8.

16

12

7

1

1

Összesen

127
ebből 1 magántanuló

 

113

77

10 fő

9 fő

 

9. Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola nyitva tartása

Iskolánk a tanév szorgalmi időszakában hétköznapokon 700-tól 1830 óráig tart nyitva. A tanulók részére ügyelet 730-től 1640 óráig van. Ettől eltérhetnek a művészeti iskola egyéni foglalkozásai. A művészeti oktatásban résztvevő tanulók ettől eltérően a nevelővel beosztott időrend szerint és az ő felügyeletével tartózkodhatnak az intézményben.

 Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségeit csak az intézményvezető által engedélyezett, szervezett programok kapcsán lehet használni.

Az ügyeletes tanár és ügyeletes diák 7:30-ra érkezik az intézménybe.

A diákok iskolába  érkezése: 7:30-tóllehetséges.

 

10. Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 Programok, rendezvények, ünnepségek

2012/13. tanév

MEGNEVEZÉS

IDŐ

(2012)

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 1.

Művészeti képzés (társastánc, grafika) megszervezése, beindítása

Szeptember 15.

Házirend felülvizsgálata, ismertetése osztályonként

Szeptember 30-ig

Ügyeleti rendszer kiépítése

Szept. 15-ig

Levelezős versenyekbe való bekapcsolódás

Szeptember 30.

Osztály- és iskoladekoráció

folyamatosan

Bekapcsolódás országos levelezős versenyekbe (történelem, magyar, angol...)

folyamatosan

DÖK – nap

Szeptember 28.

Jó gyakorlat – A nevelőtestület látogatása a Hejőkeresztúri Általános Iskolában

Október 1.

Aradi vértanukról megemlékezés

Október 6.

8. osztályosoknak pályaválasztási kiállításon való látogatása Debrecenben

Október 11.

Egészség projekt megvalósítása

Október 15 –november 16.

Fogászati szűrővizsgálat

Október 

A kézmosás világnapja megünneplése (kiállítás, új kézműves technikák, műsor...
„Legyen Ön is egészséges” - vetélkedő

Pástétomkészítő verseny

Október  -
November

Október 23-i ünnepség megszervezése

Október 19.

Filmvetítés a felsősöknek október 23-hoz kapcsolódva 

Október 19.

„Haloween” lámpások készítése osztályonként az alsó tagozatban

Október

Színházlátogatás a Csokonai Színházba az 5. és 6. osztálynak – „János Vitéz” (daljáték)

Október 24.

Bábszínház az alsó tagozatosoknak a Művelődési Házban: „Simonyi óbester kalandjai” -vármesék

Október 25.

UNICEF  - képeslap árusítás

Novembertől

„Karácsony Projekt” megvalósítása

November 26 – december 21

Csillagász – szakkör és néptánc szakkör beindítása

Október-

November

Színházlátogatás  Vámospércsen az 7. és 8. osztálynak – „Légy jó mindhalálig”

November

Színházlátogatás -
„A holdbéli csónakos” - mesejáték

November

Nyílt tanítási nap

November hónapban

Mikulás ünnepség osztályonként  

December 06.

IV. Mikulás labdarúgó kupa szervezése a környező települések részvételével

December 06.

Karácsonyi játszóház szervezése

December 21-ig

A „Karácsony Projekt” zárása – közös ünnepség a szülőkkel, nagyszülőkkel

December 21-ig

Nyolcadikosok iskolai „vizsgája”

2012.

január 11-ig

Színházlátogatás - „Momo” - mesejáték

Január

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól a holokauszt áldozatai (április 16.),

Február 25.

Multikulturális tartalmak - Témahét megszervezése

Február 18-25.

Farsang - Témahét 
Iskolai farsang

Február 1-8.

8. osztályosok jelentkezési lapjának továbbítása

Február 15-ig

Március 15-e megünneplése

Március 14.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 

Március hónapban

Költészet napja – szavalóverseny helyben

Április 11.

Húsvéti játszóház

Április 5-ig

Megemlékezés a  holokauszt áldozatairól 

Április 16.

Tavaszi Egészségnap

Április 30-ig

Nyílt tanítási nap

Április hónapban

Anyák napja - ajándékkészítés
Anyák napja megünneplése

Május 1. vasárnapja

„Az olvasás gyönyörűség” – olvasódélután szervezése

Május

„Szép füzet” verseny

Május 20-ig

Országos Kompetenciamérés

Május 29.

Gyermeknap - Témahét
Gyermeknap –a szülők aktív bevonásával

 Május 31-ig

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Június 4.

A művészeti képzésben résztvevők záróvizsgája, táncgála

Június 14-ig

Ballagás Projekt
Ballagás megszervezése

Május 21 -
Június 17-ig

Tanévzáró ünnepség

Június 21-ig

 

2013/14. tanév

MEGNEVEZÉS

HATÁRIDŐ

(2013-2014)

FELELŐS

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 2.

Molnár-Brehó Mónika

Művészeti képzés (társastánc, grafika) megszervezése, beindítása

 

Szeptember 15.

Popovics Ferencné

ig.

Házirend felülvizsgálata, ismertetése osztályonként

Szeptember 30-ig

DÖK–tanár és oszt. főnökök, igazgató

Ügyeleti rendszer kiépítése

Szept. 15-ig

 Nagy Györgyné

Levelezős versenyekbe való bekapcsolódás

Szeptember 30.

Alsós- és felsős munkaköz. vez.

Osztály- és iskoladekoráció

folyamatosan

Osztályfőnökök,
Havi beosztás szerint minden nevelő

DÖK – nap

Szeptember 27.

Varga Tamás

Pszichológus előadássorozata szülőknek és pedagógusoknak (IPR-ből)

Október - November

Igazgató

Jó gyakorlat – A nevelőtestület látogatása   Általános Iskolában

Október 

Igazgató

Aradi vértanukról megemlékezés

Október 6.

Pósán Györgyné

8. osztályosok pályaválasztási kiállításon való látogatása Debrecenben

Október

Bábel Katalin

Egészség projekt megvalósítása

Október 14 –november 10.

Nagy Györgyné

Fogászati szűrővizsgálat

Október 

Popovics Ferencné ig.

Október 23-i ünnepség megszervezése

Október 22.

Varga Tamás

Múzeumlátogatás felsősöknek

Október 

Földhátiné Terdik Edit

„Karácsony Projekt” megvalósítása

November 25 – december 20

Sulina Erika

Nyílt tanítási nap

November

Munkaközösség vezetők

Mikulás ünnepség osztályonként  

December 06.

 Osztályfőnökök  

IV. Mikulás labdarúgó kupa szervezése a környező települések részvételével

December 06.

Tóthné Zágon Mónika

8. osztályosok központi írásbelire való jelentkezése

December 10.

Bábel Katalin

Karácsonyi játszóház szervezése

December 20-ig

Popovics Ferencné ig.
Bordás Renáta

A „Karácsony Projekt” zárása – közös ünnepség a szülőkkel, nagyszülőkkel

December 20-ig

Sulina Erika

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól   

Február 25.

 Pósán Györgyné

Multikulturális tartalmak - Témahét megszervezése

Február 17-24.

Pósán Györgyné
Bordás Renáta

Farsang - Témahét 
Iskolai farsang

Január 31-Február 7.

Mercs Róbertné 

8. osztályosok jelentkezési lapjának továbbítása

Február 15-ig

8. oszt.f.

Március 15-e megünneplése

Március 14.

Hegymegi Péter

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 

Április

Tóthné Zágon Mónika

Költészet napja – megemlékezés

Április 11.

Bábel Katalin

Húsvéti játszóház

Március 26-ig

Földhátiné Terdik Edit

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

Április 16.

Tóthné Zágon Mónika

Nyílt tanítási nap

Április hónapban

Földhátiné Terdik Edit

Anyák napja - Témahét
Anyák napja megünneplése

Április 28- Május 4-ig
Május 1. vasárnapja

Molnár-Brehó Mónika
 

„Szép füzet” verseny

Május 20-ig

Bábel Katalin

Országos Kompetenciamérés

Május 28.

Földhátiné
Terdik Edit

Gyermeknap - Témahét
Gyermeknap –a szülők aktív bevonásával

 
Május 31-ig

Bordás Renáta  

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Június 4.

Pósán Györgyné

A művészeti képzésben résztvevők záróvizsgája, táncgála

Június 13-ig

 Földhátiné
Terdik Edit

Ballagás Projekt
Ballagás megszervezése

Május 19 -
Június 14-ig

7. osztály oszt.fő.

8. osztály oszt.fő.

Tanévzáró ünnepség

Június 21-ig

Molnár-Brehó Mónika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. február 24., szombat
Köszöntjük Mátyás olvasóinkat!
Holnap Géza napja lesz.
Facebook
Hírlevél